Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Groot Kormelink Mediation & Verliesverwerking

(KvK nummer 67942725)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Groot Kormelink Mediation & Verliesverwerking (GKMV) wordt gegeven. De dienstverlening van GKMV omvat mediation, therapie, training en ambulante jeugdhulp. Bij het aanvaarden van een opdracht zal GKMV duidelijk aangeven, van welke activiteit sprake is. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door GKMV zijn uitgebracht cq aanvaard.
 2. Indien de dienstverlening aanvangt met een door alle betrokkenen getekende mediation overeenkomst zijn van toepassing:
  1. het Mediatorsfederatie Nederland (MfN)–mediation reglement,
  2. de gedragsregels voor de MfN–registermediators, zoals bij aanvang van de mediation aan betrokkenen ter hand gesteld.
  In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met reglement en regels van de MfN gelden de laatstgenoemde.
 3. Voor minderjarige cliënten geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de dienstverlening. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet daarnaast ook het kind zelf toestemming geven voor de dienstverlening.
 4. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. GKMV is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten/hierbij te ondersteunen. Tenzij anders wordt afgesproken blijft GKMV in die situatie de opdrachtnemer. GKMV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan GKMV verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 5. Opdrachtgever is aan GKMV voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW, tenzij anders overeengekomen.
 6. GKMV is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de betrokkenheid verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van GKMV voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 7. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is GKMV gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 10% van het bedrag van de niet betaalde declaratie(s), tenzij de (daadwerkelijke) buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen, in welk geval GKMV gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen.
 8. Wanneer er sprake is van een beschikking voor jeugdhulp, afgegeven door een gemeente waar GKMV een contract mee heeft, dan declareert GKMV direct bij de gemeente.
 9. GKMV heeft voor de mediation en training dienstverlening een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid voor deze diensten van GKMV is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000.
 10. De opdrachtgever vrijwaart GKMV tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks GKMV voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever GKMV daarvoor.
 11. Een vordering tot schadevergoeding op GKMV vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 12. Zowel de opdrachtgever als GKMV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. GKMV heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
  1. Op de rechtsverhouding tussen GKMV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation.
 13. Indien de opdracht een mediation betreft, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de MfN. Indien de opdracht jeugdhulp betreft, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de klachtenregeling van het SKJ.  Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter bevoegd.