Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden van Maatwerk bij Verlies

(KvK nummer 67942725)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Maatwerk bij Verlies wordt gegeven. De dienstverlening van Maatwerk bij Verlies omvat mediation, therapie, training en ambulante jeugdhulp. Bij het aanvaarden van een opdracht zal Maatwerk bij Verlies duidelijk aangeven, van welke activiteit sprake is. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door Maatwerk bij Verlies zijn uitgebracht cq aanvaard.
 2. Indien de dienstverlening aanvangt met een door alle betrokkenen getekende mediationovereenkomst zijn van toepassing: – het Mediatorsfederatie Nederland (MfN)–mediation reglement, – de gedragsregels voor de MfN–registermediators, zoals bij aanvang van de mediation aan betrokkenen ter hand gesteld. In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met reglement en regels van de MfN gelden de laatstgenoemde.
 3. Voor minderjarige cliënten geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de dienstverlening. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet daarnaast ook het kind zelf toestemming geven voor de dienstverlening.
 4. Mediation-/bemiddelingsgesprekken vinden gezamenlijk met beide partijen plaats. Buiten de gezamenlijke gesprekken om, is het partijen niet toegestaan om telefonisch contact op te nemen met de mediator. Wanneer het noodzakelijk is om een e-mail te sturen, dan dient de andere partij in CC meegenomen te worden in de e-mail. Wanneer de mediator een e-mail ontvangt zonder dat de andere partij als CC meegenomen is, zal deze email niet in behandeling worden genomen
 5. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Maatwerk bij Verlies is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten/hierbij te ondersteunen. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Maatwerk bij Verlies in die situatie de opdrachtnemer. Maatwerk bij Verlies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Maatwerk bij Verlies verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 6. Opdrachtgever is aan Maatwerk bij Verlies voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW, tenzij anders overeengekomen.
 7. Maatwerk bij Verlies is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de betrokkenheid verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Maatwerk bij Verlies voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 8. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Maatwerk bij Verlies gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de staffelmethode, in welk geval Maatwerk bij Verlies gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen.
 9. Bij trainingen verloopt de facturatie anders (indien de gemeente niet betaald). Dan zal de factuur voor de start van de training betaald moeten worden. Wanneer de factuur voor aanvang van de training niet betaald is, zal de aanmelding geannuleerd worden.
 10. Wanneer er sprake is van een beschikking voor jeugdhulp, afgegeven door een gemeente waar Maatwerk bij Verlies een contract mee heeft, dan declareert Maatwerk bij Verlies direct bij de gemeente.
 11. Wanneer er een financiering verloopt via de gemeente, dan zal deze op de hoogte gebracht van de start en beëindiging van het traject.
 12. Maatwerk bij Verlies werkt volgens de meldcode. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
 13. Maatwerk bij Verlies heeft voor de mediation een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid voor deze diensten van Maatwerk bij Verlies is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000.
 14. De opdrachtgever vrijwaart Maatwerk bij Verlies tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks Maatwerk bij Verlies voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever Maatwerk bij Verlies daarvoor.
 15. Een vordering tot schadevergoeding op Maatwerk bij Verlies vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 16. Maatwerk bij Verlies gaat op een zorgvuldige wijze met de verwerking van persoonsgegevens om, zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
 17. Zowel de opdrachtgever als Maatwerk bij Verlies is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Maatwerk bij Verlies heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 18. Op de rechtsverhouding tussen Maatwerk bij Verlies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation. Indien de opdracht een mediation betreft, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de MfN. Indien de opdracht jeugdhulp betreft, dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de klachtenregeling van het SKJ.  Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter bevoegd.

 

Privacyverklaring van Maatwerk bij Verlies

Dit is de privacyverklaring van Maatwerk bij Verlies, gevestigd aan de Stationsweg 60 6711PT te Ede. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 06 2359 0429 of e-mail: info@maatwerkbijverlies.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Maatwerk bij Verlies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpverleningsdossier

Indien u een opdracht aan Maatwerk bij Verlies verstrekt, verwerkt Maatwerk bij Verlies persoonsgegevens die u aan Maatwerk bij Verlies verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de hulpvraag kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Maatwerk bij Verlies verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website , per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Maatwerk bij Verlies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier

Maatwerk bij Verlies gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een hulpverleningsopdracht om het hulpverleningsdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de aan te melden bij Maatwerk bij Verlies. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Maatwerk bij Verlies, omdat Maatwerk bij Verlies de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Maatwerk bij Verlies mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Maatwerk bij Verlies kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het hulpverleningsdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier

Maatwerk bij Verlies bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Een dossier jeugdhulp wordt 15 jaar bewaard. Of langer als dit nodig is voor zorgvuldige hulpverlening. De termijn begint na afloop van de jeugdhulp, verleend op basis van de Jeugdwet. Voor een mediationdossier geldt in beginsel een termijn van twintig jaar nadat het dossier gesloten is, dat heeft te maken met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen wordt een dossier langer dan 20 jaar bewaard, bijvoorbeeld in het geval dat de verjaringstermijn wordt gestuit of als de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Maatwerk bij Verlies verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Indien er een beschikking is vanuit de gemeente, zal Maatwerk bij Verlies direct aan de gemeente factureren. De gegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Uw gegevens worden door de gemeente vertrouwelijk behandeld.

Indien u een klacht tegen Maatwerk bij Verlies indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Indien u een klacht tegen Maatwerk bij Verlies indient die betrekking heeft op de behandeling van een jeugdhulpdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Uw gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.